Arviointiperusteet

Perusopetuksen oppilaanarvioinnin perusteet

Perusopetuslaki:
22§ oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Käyttäytymisen arvioi oppilaan opettaja tai jos opettajia useita, opettajat yhdessä. Vuosiluokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Kokonaisuudessaan Kankaanpään kaupungin opetussuunnitelma sekä arvioinnin perusteet on nähtävissä koululla. Myös vanhempainyhdistykselle on annettu opetussuunnitelmasta oma kappale.

Oppilasarvioinnin menetelmät

Todistukset

 • Oppilaalle annetaan syyslukukauden päätteeksi välitodistus ja kevätlukukauden päätteeksi lukuvuositodistus.
 • Kesken lukuvuotta toiselle paikkakunnalle muuttavalle oppilaalle annetaa erotodistus.
 • 1.-2. luokilla sanallinen arviointi.
 • 3.-6. luokilla on numeroarviointi.
 • Uusi alkava oppiaine arvioidaan numerolla keväällä lukuvuositodistuksessa.
 • 3.-4. luokilla taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti.
 • 5.-6. luokilla taito- ja taideaineiden arviointia voidaan täydentää sanallisella liitteellä.

Väliarviointi

Syys- ja kevätlukukauden puolivälissä oppilas ja opettaja arvioivat oppilaan opintojen edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä.

Arviointikeinoja:

 • oppilaan itsearviointilomake
 • opettajan kirjallinen/suullinen palaute
 • arviointikeskustelu oppilaan ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhempien kanssa

Arviointiasteikko

Numeroarvostelussa käytetään seuraavaa asteikkoa

10 erinomainen oppilaan suoritukset oppiaineessa erinomaiset, osoittaa erityisosaamista oppiaineessa, asennoituminen innostunutta
9 kiitettävä oppilaan suoritukset oppiaineessa kiitettävät, asennoituminen hyvä
8 hyvä oppiaineen keskeiset tavoitteet saavutettu hyvin, asennoituminen vaihteleva
7 tyydyttävä oppiaineen keskeiset tavoitteet saavutettu tyydyttävästi, asennoituminen vaihteleva
6 kohtalainen vaikeuksia oppiaineen keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa, asennoituminen puutteellista
5 välttävä monet oppiaineen keskeiset tavoitteet saavuttamatta, asennoituminen puutteellista
4 hylätty oppiaineen keskeiset tavoitteet saavuttamatta

Uuteen opetussuunnitelmaan on oppilasarvioinnin kohdalla tullut lisänä ns. oppilaan hyvän osaamisen kuvaukset. Kyseiset sanalliset kuvaukset oppilaan hyvän osaamisen tasosta (arvosana kahdeksan) mm. ympäristö– ja luonnontiedossa 4. luokan päättyessä ovat seuraavat:

Luonnon tutkimisen taidot

Oppilas

 • osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin
 • osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella
 • osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön
 • osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
 • osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen

Hyvän osaamisen kuvauksen ajankohdat vaihtelevat oppiaineittain. Liikunnan ja taito- ja taideaineiden tavoitteissa opetussuunnitelmaan on kirjattu kyseiset hyvän osaamisen kuvaukset 4. ja 9. vuosiluokkien loppuun, kun taas äidinkielessä ja matematiikassa kyseiset kuvaukset ajoittuvat vuosiluokkien 2, 5 ja 9 päättymiseen.

Sivut: 2 3