Järjestyssäännöt

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
NIINISALON KOULU

A. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET

Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata kouluyhteisön kaikille jäsenille seuraavat oikeudet:

1. Työskentelyrauha

Jokaisen kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

2. Henkilökohtainen turvallisuus

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi: ketään ei saa henkisesti tai ruumiillisesti vahingoittaa tai loukata.

3. Omaisuuden suoja

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus suojella yhteistä omaisuutta ja oikeus henkilökohtaiseen omaisuuden suojaan.

B. TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

4. Jos oppilaana en noudata koulun sääntöjä tai järjestystä tai käyttäydyn muuten sopimattomasti ja hyvien tapojen vastaisesti tai olen tehtävissäni huolimaton, opettajalla on aina keskustelemalla oikeus ohjat minua.

Tämän lisäksi voi opet­taja pois­taa minut luo­kasta lop­pu­tun­niksi tai antaa kor­kein­taan kaksi tun­tia jälki-istuntoa. Osal­lis­tu­mi­seni ope­tuk­seen voi­daan evätä koko lop­pu­päi­väksi, jos on ole­massa vaara, että toi­sen oppi­laan taikka kou­lussa tai muussa ope­tus­ti­lassa työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön tur­val­li­suus kär­sii väki­val­tai­sen tai uhkaa­van käy­tök­seni vuoksi taikka ope­tus tai sii­hen liit­tyvä toi­minta vai­keu­tuu koh­tuut­to­masti häi­rit­se­vän käyt­täy­ty­mi­seni vuoksi. Mikäli en poistu tilasta keho­tuk­sesta huo­li­matta, on opet­ta­jalla ja reh­to­rilla oikeus pois­taa minut. Voin saada reh­to­rin anta­man kir­jal­li­sen varoi­tuk­sen ja kou­lu­tus­lau­ta­kunta voi erot­taa minut vähin­tään kuu­kau­deksi ja enin­tään kol­meksi kuu­kau­deksi koulusta.

Olen vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan opet­ta­jal­leni teke­mät­tö­mistä koti­teh­tä­vis­täni. Opet­taja voi jät­tää koti­teh­tä­väni lai­min­lyö­neenä minut kou­luun enin­tään tun­nin ajaksi ker­ral­laan suo­rit­ta­maan koti­teh­tä­viäni tai teen teke­mät­tö­mät teh­tä­vät muulla sovi­tulla tavalla.

C. KOULUALUEEN JA -AJAN MÄÄRITTELY

5. Koulualueena pidetään koulurakennusta ja piha-aluetta, joka rajoittuu Kievarinkatuun, urheilukenttään ja nurmikkoalueeseen koulun ympärillä poisluettuna talonmiehen asuntoon liittyvä alue takapihalla sekä näyttämön takapiha. Pyöräkatos ja erillinen pyöräteline sekä roska-aitaus ja sen ympärillä oleva nurmikko eivät kuulu välituntialueeseen. Läheiselle leikkikentälle tai kioskille en mene koulumatkoilla enkä välituntisin, paitsi erillisen luvan saatuani.

6. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä. Koulun ulkopuolellinen toiminta, jonka koulu tai muu koulutyötä tukeva taho järjestää on myös kouluaikaa ja säännöt koskevat myös näitä tilaisuuksia.

7. Koulupäivä alkaa yleensä päivän avauksella joko luokassa tai käytävällä.

Sivut: 1 2 3